menusearch
bzqemad.ir
تجلیل از پژوهشگران برتر استان قزوین
تجلیل از شرکت برگه زرینه قلم عماد به عنوان مجری طرح فناورانه‌ی برگزیده‎‌ی سال ۱۳۹۷ در هفته پژوهشتجلیل از شرکت برگه زرینه قلم عماد به عنوان مجری طرح فناورانه‌ی برگزیده‎‌ی سال ۱۳۹۷ در هفته پژوهش - ی سال ۱۳۹۷ تجلیل شد. /uploadfile/file - هش استان و تجلیل از پژوهشگران برتر اس - وح و تندیس تجلیل به عمل آمد. در اب - می‌جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناور - تجلیل از شرکت برگه زرینه قلم عماد به - هفته پژوهش از شرکت برگه زرینه قلم عما - ان و تجلیل از پژوهشگران برتر استان در - برگزار شد از ۲۲ پژوهشگر برتر [&helli - برگزار شد از ۲۲ پژوهشگر برتر استان د - و تجلیل از پژوهشگران برتر استان در سا - ه تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزید - رای انتخاب پژوهشگران برتر از سه ماه گ - رای انتخاب پژوهشگران برتر استان از هم - سه نفر از پژوهشگران برتر خود را به د - پژوهشگران برتر استان در سال ۹۷ روز چ - ۲۲ پژوهشگر برتر […] مراسم ا - ۲۲ پژوهشگر برتر استان در رشته‌‌‌‌های مخت - پژوهشگران برتر از سه ماه گذشته کار ک - پژوهشگران برتر استان از همه دانشگاه - هفته پژوهش استان و تجلیل از پژوهشگران - امیه برتر استان در سال ۹۷ روز چهارشن - لی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوی - وهشگر برتر استان در رشته‌‌‌‌های مختلف با - ش و فناوری استان و دبیر علمی جشنواره - م جمعه شهر قزوین با اشاره به آیات و ر - م جمعه شهر قزوین ادامه داد: در آموزه - م و فناوری قزوین نیز رونمایی شدند. ری - گاهی استان قزوین در این مراسم، گفت: ا - م که استان قزوین در این زمینه پیشگام
هفته پژوهش ، جری طرح فناورانه‌ی برگزیده‎‌ی سال 1397 ، تجلیل از پژوهشگران برتر استان قزوین ، فهرست برگزیدگان جشنواره تقدیر از پژوهشگران برگزیده استان قزوین ،
691 بازدید، شنبه یکم دی ۹۷
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شرکت برگه زرینه قلم عماد است .