menusearch
bzqemad.ir
پارک علم و فناوری قزوین
بازدید دکتر زند حسامی مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری قزوینبازدید دکتر زند حسامی مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری قزوین - جمهوری از پارک علم و فناوری قزوین باز - جمهوری از پارک علم و فناوری قزوین دکت - ۱۲دی۹۷ از پارک علم و فناوری قزوین باز - ین الملل پارک علم و فناوری قزوین ، دک - مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین باز - فتر ن و آ و ری و کسب و کار ن و ین معا و نت عل - دیر کل دمی و فنا و ری ریاست جمه و ری از - دیر کل دمی و فنا و ری ریاست جمه و ری از - دیر کل دمی و فنا و ری ریاست جمه و ری امر و - و ابط عم و می و ام و ر بین الملل ، دکتر ز - ونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از با - ونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دک - ونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز - ونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مدی
مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کار نوین ، پارک علم و فناوری قزوین ، برگه زرینه قلم عماد ،
156 بازدید، پنج شنبه سیزدهم دی ۹۷
بازدید سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از پارک علم و فناوری قزوین و شرکت برگه زرینه قلم عماد بازدید سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از پارک علم و فناوری قزوین و شرکت برگه زرینه قلم عماد - جمهوری از پارک علم و فناوری قزوین و ش - ه شنبه از پارک علم و فناوری قزوین و ش - بین الملل پارک علم و فناوری قزوین ، ست - های مختلف پارک علم و فناوری قزوین باز - موسسه در پارک علم و فناوری قزوین مست - ن مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز ر - ان حاضر در پارک و موسسه ‌های متکی بر - ان حاضر در پارک و موسسه ‌های متک - قر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد جا - کنند. پارک علم و فناوری مرکز فعالیت ه - ای متکی بر علم و دانش است. /uploadfil - نند. پارک علم و فناوری مرکز فعالیت ه - ای متکی بر علم و دانش است. /upl - معا و ن علمی و فنا و ری رییس جمه و ری از و - معا و ن علمی و فنا و ری رییس جمه و ری ر و ز س - ه شنبه از و شرکت برگه زرینه قلم عماد - و ابط عم و می و ام و ربین الملل ، ستاری در - بازدید کرد و با قسمت های مختلف این مج - اون علمی و فناوری رییس جمهوری از و ش - اون علمی و فناوری رییس جمهوری روز سه - پارک علم و فناوری و مرکز رشد جامع است - اون علمی و فناوری رییس جمهوری تشریح ک - پارک علم و فناوری مرکز فعالیت های علم - جامع استان قزوین در این بازدید عملکرد
سورنا ستاری ، پارک علم و فناوری قزوین ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، دانش‌بنیان ، واحدهای فناور ، استان قزوین ، هومان بابااولادی ،
31 بازدید، چهارشنبه بیست و چهارم مهر ۹۸
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شرکت برگه زرینه قلم عماد می باشد .
شرکت سازنده